Tarieven op een rijtje:

1. Intake-gesprek*                                                                  55,00                      * ( Intake, alleen informatie zonder toetsing is gratis)

2. Les/consult per keer                                                            35,00

3. Second Opinion                                                                  90,00                                                         

*4. Schoolvragenlijst middelbaar onderwijs SVL                €100,00

*5. Drempeltoets gr. 7 en 8 ( +IQ- onderzoek)                      90,00

*6. TAK                                                                                  65,00

*7. Dyslexievooronderzoek DST                                            90,00

*8. Dyscalculievooronderzoek Zareki                                     90,00

                                  

 

 

  1. Onder een intakegesprek valt het 1e gesprek, reguliere taal, reken, spelling – en leestoetsen, verwerken- en verzamelen van gegevens, het maken van een handelingsplan, gebruik/aanschaf van les/werkmateriaal, huiswerkmateriaal en verslagen in de toekomst. * De toetsen 4 t/m 7 vallen buiten het intakegesprek, die moeten, vanwege hun speciale karakter en verwerkingsgraad, apart berekend worden.

 

2.   Een lesuur duurt 50 min., voor een 1e onderzoek kan en zal er, indien nodig, wat meer tijd worden uitgetrokken.                 

 

Uw kind krijgt individuele- en intensieve begeleiding van  50 min., of wenselijk en van te voren afgesproken  2 keer 25 min., afhankelijk van  leeftijd, probleem en beschikbare tijd van beide partijen.

            Voor het bezoeken van zieke kinderen thuis of in het ziekenhuis, komen daar nog reiskosten bij, volgens de actuele kilometervergoeding.

 

3.   Een Second Opinion bevat reken-, spelling-, lees-, begrippen- en woordenschattoetsen, gerelateerd aan de leeftijd c.q. groep c.q. leerprobleem

      van uw kind. Duur: 50 tot 80 min.

4.  Verder kan ik bij uw middelbare schoolkind de Schoolvragenlijst MO afnemen, die motivatie, schoolinteresse en mogelijke leerproblemen

      signaleert, met indien nodig c.q. wenselijk een motivatietraining tot gevolg. Duur: 40 tot 60 min.

5.      De Drempeltoets geeft een beeld van het IQ van uw kind en zijn /haar mogelijkheden en niveau t.a.v. vervolgonderwijs. Duur:  2 uur 20 min.

6.      TAK- toets is een Taaltoets voor autochtone- en allochtone leerlingen. Deze geeft inzicht in de sociale- en grammaticale taalvaardigheden. Er is een toets voor de onder- en bovenbouw. Duur: afhankelijk van de lln. 40 tot 50 min.

7.      Ten slotte: ik ben gecertificeerd tot het doen van een dyslexie- en dyscalculievooronderzoek naar mogelijk risico op dyslexie- en/of dyscalculie, waarna met de uitslag van dit onderzoek als uitgangspunt, een verwijzing naar een dyslexie- en of dyscalculiespecialist gedaan kan worden of kan het resultaat, ter ondersteuning, gebruikt worden om verder onderzoek door school en/of schoolbegeleidingsdienst te laten uitvoeren. Duur: 30 tot 50 min. ( afname kan in 2x indien wenselijk c. q. noodzakelijk)

 

Terug naar pagina 2.

Terug naar start.